Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г.


На заседанието си на 28.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Ди Ви Евробонд” чрез вливане в ДФ „Ди Ви Баланс”.
 
2. Отписва „Техноимпортекспорт“ АД, гр. София, като емитент и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Българска роза Пловдив“ АД (в ликвидация) като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
4. Заличава „НТК" ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.  
 
5. Заличава 12 застрахователни агенти: „АВАНГАРД - ДХ” ЕАД, „АГЕС - 17 ГРУП” ЕООД, „АЛЕКС ХОУП” ЕООД, „АЛКРИС КОМЕРС” ЕООД, „Брайт Старс” ЕООД, „БУЛТЕК 2009” ООД, ЕТ „КАМИ-Г - КАМЕЛИЯ МИЛЕВА”, „СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, „ТРЪК 4 Ю" ЕООД, ЕТ „ВЛАМИ - ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ", ЕТ „АНДЖИ - ЙОНКО ПЕТКОВ" и „НОМЕР 8" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 27.02.2020 г. включително).
 
7. Прекратява производствата по регистрация на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ ЕООД и на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ“ ЕООД като дружества, които могат да провеждат изпити за професионална квалификация на застрахователните брокери, по искане на самите дружества.
 
8. Изпраща уведомление до Германския надзорен орган (BaFin) относно намерението на управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД да започне публично предлагане на дялове на договорен фонд (ДФ) „Актива Високодоходен Фонд” и ДФ „Актива Балансиран Фонд“ на територията на Федерална република Германия.
 
9. Изпраща писмо до Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата за оценка и управление на риска и на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на дружеството.
 
10. Изпраща писма до „АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР" ООД, „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД и до „ОФИС-БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружествата от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.