Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.11.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 27.11.2015 г.

На заседанието си на 27.11.2015 г. КФН реши:

1. Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415. Насоките на ESMA относно алтернативни показатели за финансови резултати ESMA/2015/1415 можете да намерите тук.
 
2. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) за 2016 г.
 
3. Прекратява образуваното производство за замяна на банката-депозитар на дружеството „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Медика” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Изпраща писмо на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
6. Изпраща писмо на „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
7. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, гр. София.
 
8. Приема на второ четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ) и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния за намерението на застрахователния брокер „ЗБК Балкан” АД да извършва дейност при условията на правото на установяване на територията на Република Румъния.