Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 27.10.2020 г.


На заседанието си на 27.10.2020 г. КФН реши:

1. Отнема лиценза на „Одесос 33“ ЕАД (с предишни наименования „Лено Маркетс“ ЕАД, „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД и „Балканска инвестиционна компания“ АД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Вписва емисия акции, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 21 415 928 лева на 21 951 320 лева.
 
3. Одобрява Тереза Григорова за член на Управителния съвет на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД.
 
4. Одобрява Росен Георгиев за прокурист и Николай Колев и Петър Петров за членове на Съвета на директорите на управляващото дружество „Делтасток управление на активи“ ЕАД.
 
5. Издава разрешение на инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД да включи в базовия собствен капитал от първи ред 466 000 лева, представляващи обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на УД.