Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 27.08.2020 г.


На заседанието си на 27.08.2020 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 631-ИП/20.08.2020 г. и чрез които в срок до 24.08.2020 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъка на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Одобрява Наталия Тодорова за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
3. Одобрява Елена Павлова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на „ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия относно намерението на застрахователния брокер „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от отворен тип.
 
6. Изпраща писмо до „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.