Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 27.08.2019 г.


На заседанието си на 27.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 289 454 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Даниел Красимиров Тодинов.

3. От разгледаните до 27.08.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:
Димитър  Ганчев Калъпов
Мариела Василева Смилева
Симеон Йорданов Тодоров
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:
Димитър  Ганчев Калъпов
Диан Христов Димов
Иван Любенов Иванов
Георги Мартинов Мартинов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Компас Инвест” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Компас Прогрес” (с ново наименование „Прогрес”), „Компас Стратегия” (с ново наименование „Стратегия”), „Компас Евростабилност” (с ново наименование „Евростабилност”) и „Компас Плюс” (с ново наименование „Плюс”).