Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.04.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 27.04.2016 г.

На заседанието си на 27.04.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява проекта на Методологията за освобождаване или отказ от освобождаване на инвестиционните посредници от изискванията за поддържане на предпазен капиталов буфер и/или специфичен антицикличен капиталов буфер.

2. Одобрява представените промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Отказва да издаде лиценз на „СИС Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество.

4. Отнема правото на Георги Хараламбиев да упражнява дейност като брокер.