Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 27.02.2020 г.


На заседанието си на 27.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 9,45 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на „СИИ имоти“ АДСИЦ за замяна на „Банка ДСК” ЕАД с „Тексим Банк” АД като банка-депозитар.
 
3. Издава одобрение на Румен Соколов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Коактории Финанс“ АД, гр. Пловдив.
 
4. Отписва емисия корпоративни облигации, издадени от „Уеб Финанс Холдинг“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, (CSSF), с което я уведомява, че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България на 17 класа ценни книжа на подфондове GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION, ALTERNATIVE SECURITISED INCOME и SUSTAINABLE EURO CREDIT на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща уведомления до компетентните надзорни органи на Кралство Белгия, Република Австрия и Велико Херцогство Люксембург относно  намерението на  „АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР” АД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на съответната държава.
 
7. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписването на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Васил Мишев за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Бистра Коцева за прокурист на дружеството.

10. Изпраща писмо до „ЕМ ВИ ФИНАНС” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз на дружеството по нов клас застраховки.