Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 27.01.2022 г.

Решения от заседание на КФН на 27.01.2022 г.


На заседанието си на 27.01.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив България“ ЕАД.
Емисията е в размер до 400 000 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Телематик Интерактив България“ ЕАД, гр. София, и до 400 000 броя съществуващи акции, с емисионна стойност за всяка нова и съществуваща акция, определена в ценовия диапазон от 50 лева (минимална емисионна стойност) до 75 лева (максимална емисионна стойност), с ISIN код BG1100014213 и, при условие че, първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на всички акции от капитала на дружеството.
Вписва емисия в размер до 400 000 броя нови акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Телематик Интерактив България“ ЕАД като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Глобал Солар“ ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 750 000 броя акции (30%) от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява промени в устава на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.

6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „БГ ИНС - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване обхвата на издадения на дружеството лиценз.