Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.10.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2021 г.


На заседанието си на 26.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Алаа Сауаид за управител на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.
 
2. Издава разрешение на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“, Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“.
 
3. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове. 
 
4. Вписва „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери воден от КФН.
 
5. Удължава срока за подаване на заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение, до 01.11.2021 г.
 
6. Изпраща писма до регулаторния орган на Република Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) и до инвестиционен посредник FXCM EU Ltd, лицензиран от CySEC, относно намерението на инвестиционния посредник да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.