Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.10.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2016 г.

На заседанието си на 26.10.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от “ИБ Медика” ЕАД.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Еврохолд България” АД във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

4. Издава лиценз на „ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” ЕАД (в процес на учредяване), гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

5. Разрешава изменение в плана за ликвидация на „ДЗИ – Здравно осигуряване” АД – в ликвидация.