Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.07.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 26.07.2017 г.

На заседанието си на 26.07.2017 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева”.
Издава одобрение на инвестицията на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” (захранваща колективна инвестиционна схема), управляван от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на договорен фонд „Райфайзен Евро Клик” (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в лева” и документа с ключовата информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ.
 
2. Отнема правото на Амелия Митева да упражнява дейност като инвестиционен консултант във връзка със заявление за доброволен отказ.
 
3. Изпраща писмо до Конрад Лисовски с указания за отстраняване на непълноти относно искането на Павел Лисовски за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти относно искането на „Софарма имоти” АДСИЦ за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.
 
5. Не издава забрана за „Ти Би Ай България” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД на акции на застрахователно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 19 559  бр. акции от капитала на Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена иншурънс груп”, гр. София, представляващи (0,62%) от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 44,78 лв.
 
6. Вписва емисия акции, издадени от „Спиди” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 41 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
7. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 1 594 121 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 12,95 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „Инвестор.бг” АД, гр. София.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
8. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД.