Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.07.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 26.07.2016 г.

На заседанието си на 26.07.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД за отстраняване на непълноти и представяне на допълнителна информация.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Нео Лондон Капитал” ЕАД и вписва дружеството като емитент и посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
4. Приема на второ гласуване проект на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.
 
5. Приема на второ гласуване проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
 
6. Издава разрешение на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. Варна, за освобождаване от задължение за размяна на обезпечения при вътрешногрупови транзакции, сключени между финансови контрагенти въз основа на условието на чл. 3, пар. 2, б. „а” от Регламент (ЕС) № 648/2012.
 
7. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) „Подготвителни насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти”. Насоките можете да намерите на интернет страницата на КФН на български и на английски език.
 
8. Прекратява образуваното производство за доброволно прекратяване на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД.
 
9. Уведомява компетентния орган на Република Италия за намерението на ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.