Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 26.05.2020 г.


На заседанието си на 26.05.2020 г. КФН реши:
 
1.Отписва „Велина“ АД, гр Велинград, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 530 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
3. Изпраща писмо до „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производство по вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.