Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 26.03.2020 г.


На заседанието си на 26.03.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Тексим Банк“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив - обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стоийност 1000 лева за облигация. Лихвата е фиксирана в размерна 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията.
Вписва посочената емисия конвертируеми необезпечени облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното в КФН търгово предложение от „Невена“ ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на акции от капитала на „Родна Земя Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Потвърждава допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 1249 - ПД от 28.11.2019 г. и допълнението към проспекта, потвърдено с Решение № 1331 - ПД от 23.12.2019 г.
 
4. Съгласува избора на „КПМГ ОДИТ“ ООД и „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД и управляваните от него фондове.
 
5. Приема да спазва в надзорната си практика Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване - Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално осигуряване.
Приема Практика по прилагането на Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19.
Неофициален превод на Препоръките може да намерите тук
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с регистрацията на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.