Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 26.02.2019 г.


На заседанието си на 26.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Андрей Александров като член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД. Одобрява София Христова като независим член на Надзорния съвет и Орлин Пенев като член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
2. Одобрява Сава Стойнов и Кирил Червенков като членове на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
3. Одобрява Мая Русева като член на Съвета на директорите на „Ен Ен ПОД“ ЕАД.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането. Наредбата е изготвена във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането на Република България, обн. в ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., с който бяха въведени изискванията на Директивата (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти.
Проектът на наредбата определя критериите за класифициране на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни. По този начин се създават условия застрахователите и застрахователните посредници да предлагат такива продукти без да е необходимо да извършват преценките за уместен и подходящ по характера си продукт, когато тяхното предлагане се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги. Това ще облекчи предлагането на несложни инвестиционни застрахователни продукти и ще намали разходите, което ще бъде в интерес на ползвателите на застрахователни услуги.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.03.2019 г. вкл.)
 
6. Приема да спазва в надзорната си дейност Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността (EBA/GL/2015/21), приети от Европейския банков орган.
 
7. Изпраща писмо до „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество „Стор Мениджмънт” ООД със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на Любомир Иванов Евстатиев за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс“ ЕАД.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Общинска банка-Балансиран” и „Общинска банка-Перспектива”.
 
10. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Нов век” АД.
 
11. Изпраща писмо до „Импетус Капитал” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ).