Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 26.02.2018 г.


На заседанието си на 26.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, с което изиска да се представят допълнително документи във връзка с одобрение по чл. 93, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
 
2. Издава одобрение на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промяна в договорите за депозитарни услуги, сключени между „Тексим Банк” АД и УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на ДФ „Престиж“ и на ДФ „Профит“.
 
3. Одобрява промените в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Константин Йончев.
 
5. Издава одобрение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове - ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и на ДФ „Адванс Източна Европа”, приети на заседание на съвета на директорите на  УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, проведено на 02.02.2018 г.
 
6. Издава одобрение за допълнителен лиценз на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, който включва всички рискове по застраховките “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване (Асистанс)“.