Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 26.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 26.01.2018 г.


На заседанието си на 26.01.2018 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „М Сат Kейбъл“ ЕАД да отстрани в едномесечен срок непълнотите и несъответствията, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с постъпило в КФН заявление  за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което  изисква да бъдат прецизирани преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Czech PX UCITS ETF”, ДФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”, ДФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF” и ДФ „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия, в съответствие с изискването на чл. 137, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ.
 
4.Одобрява Ивелина Василева  и Биляна Георгиева за членове на Съвета на директорите на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД.
 
5.Одобрява Мая Янкова за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс” ЕАД.
 
6. Задължава „БФБ-София” АД, гр. София, в срок от 2 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да предприеме всички необходими действия, с които да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции от емисия с ISIN код BG11SLPRAT12, издадена от „Слънчеви лъчи“ АД (в ликвидация). Да предостави на КФН доказателства, удостоверяващи предприетите действия.
 
7. Издава разрешение на „Българска фондова Борса - София” АД, гр. София („БФБ - София“ АД) като пазарен оператор за организиране на многостранна система търговия. 
 
8. Изпраща писмо на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), в което дава насоки за корекция на Правилника за устройството и дейността на ФКИ и Вътрешните правила за работната заплата във ФКИ, приети от управителния съвет на 05.01.2018 г.
 
9. Одобрява Бистра Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ - общо застраховане” ЕАД.
 
10. Одобрява Бистра Василева за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ - животозастраховане” ЕАД.
 
11. Одобрява Румен Гълъбинов за главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите, Пламен Ценков за изпълнителен директор и член на съвета на директорите и Илиян Данов за независим член на съвета на директорите на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
12. Заличава застрахователния брокер „Старс брокерс” ООД  от регистъра, воден от КФН.

13. Приема на първо гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. (Проектът на правилника и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 09.02.2018 г.)