Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.11.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 25.11.2021 г.


На заседанието си на 25.11.2021 г. КФН реши:

1. Вписва Международна банка за икономическо сътрудничество, гр. Москва, Руска Федерация и издадената от банката емисия облигации в размер на 68 000 000 лева, разпределени в 6 800 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 10 000 лева всяка, с ISIN код BG 2100005219, с фиксиран   лихвен процент в размер на 1,15%, платим на всеки шест месеца в деня на изтичане на шестмесечния период и изплащане на главницата на падеж, със срок на облигационния заем – 36 месеца, считано от 01.06.2021 г. и с дата на падежа 01.06.2024 г., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 173, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy”.
 
3. На основание чл. 25 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници да се прилагат опростени изисквания спрямо инвестиционните посредници: „Де Ново“ ЕАД, „Загора Финакорп“ АД, „Фактори“ АД, „ФК Евър“, „ЮГ  Маркет“ АД, „АБВ Инвестиции“ ЕООД, „Ъп Тренд“ ЕАД, „Кепитъл Инвест“ ЕАД и „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно закона.
 
4. Заличава „СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за издаване на лиценз.