Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.09.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 25.09.2017 г.

На заседанието си на 25.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема за прилагане  опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3 – т. 9 от  Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници при изготвянето на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране („плановете“), съгласно изисквания на чл. 25, ал. 1 от същия закон и определяне на съдържанието на плановете, както и уведомяване на Европейския банков орган и изготвяне на образци във връзка с изисквания на Регламент 2016/962 от 16 юни 2016 г. относно плановете във връзка с прилагане на опростени изисквания.
 
2.Удължава срока на квестурата на “Интерактив Кампъни” ЕООД за три месеца, считано от 06.10.2017 г.
           
3. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Плюс 500 БГ” ЕАД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 90, ет. 14.
 
5. Изпраща писмо до „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, с което изисква допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дейността си и одобряване на ликвидатор на основание чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
           
6. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия, издадена от „Специализирани Логистични Системи” АД, гр. София. Емисията е корпоративни облигации в размер на 7 500 000 лева, разпределени в 7 500 броя обикновени, поименни, безналични, необезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с лихвени плащания на всеки 6 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа. Срочността на емисията е 60 месеца, с дата на емитиране на облигациите на 22.03.2017 г. и дата на падеж 22.03.2022 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
7. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „ТК - Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 36 534 броя акции на цена от 11,00 лв. на акция на „Рилски лен” АД, гр. Самоков, от останалите акционери на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Образователно - Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД, гр. София, с което се изисква допълнителна информация във връзка с искането за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Не налага забрана за публикуване на търгово предложение от „Форт” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на цена 9,54 лв. за акция за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на акции на „Унипак” АД от останалите акционери на дружеството.
 
10. Изпраща писмо до „Джи Ти Ем Кепитал” ЕООД (в процес на учредяване), с което изисква допълнителна информация, във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
11. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед”АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 151 467 000 лева, разпределени в 2 151 467 000  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Вписва горепосочената емисия и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
12. Допуска кандидати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г.
 
13. Изпраща писмо до „Кей Джей Кей Фънд II“, с което изисква допълнителна информация във връзка със заявление за увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД.
 
14. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, с което изисква допълнителна информация и документи във връзка със заявление за утвърждаване на „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на дружеството.
 
15. Утвърждава избора на ЗАД „Алианц България” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
         
16. Съгласува избора на ЗАД „Алианц България живот” АД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
17. Съгласува избора на „Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)” ЕАД на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул Одит” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството.
 
18. Съгласува избора на „Дженерали Застраховане“ АД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
19. Съгласува избора на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество.