Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 25.08.2020 г.


На заседанието си на 25.08.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Спаска Спасова-Димова и Красимир Тахчиев за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „СКАЙ Управление на активи” АД.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 650 000 броя акции от капитала на „Турин имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.
 
3. Съгласува избора на „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и управляваните от него фондове.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предпиети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 3 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
5. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.