Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 25.07.2019 г.


На заседанието си на 25.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Грийн Таун Проджектс” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в регистъра, воден от КФН.
Вписва емисия в размер 4 059 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, издадена от „Грийн Таун Проджектс” АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Одобрява Магдалена Александрова за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Филип Димитров.
 
5. Вписва „Рила Брокерс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Допълва Решение № 881 - ДФ от 16.07.2019 г. и Решение № 883 - ДФ от 16.07.2019 г. на КФН, с които са одобрени промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”, приети с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
7. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg може да започне да предлага на територията на Република България 2 класа ценни книжа на подфонд HEALTHCARE INNOVATION на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
8. Изпраща писмо до „Браво пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писма до „Тремо Мениджмънт” ООД и „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) с искане за допълнителна информация и документи във връзка намерение за придобиване на квалифицирано участие от „Тремо Мениджмънт” ООД в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД.
 
10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Даниел Дончев за член на Съвета на директорите на дружеството.