Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 25.06.2020 г.


На заседанието си на 25.06.2020 г. КФН реши:

 

 

1. Утвърждава „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД и „АФА” ООД, като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

 

2. Одобрява промени в устава на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ, гр. София.

 

3. Спира образуваното производство за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от  „Алфа България“ АД, гр. София.

 

4. Определя индивидуалните годишни вноски за 2020 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

 

5. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД във връзка със спиране на търговията с финансови инструменти на „Пазар I, Сегмент „ОТС“ и „Пазар II, Сегмент „ОТС Облигации“, които са част от многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД.

 

6. Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционния посредник „КАПМАН“ АД във връзка с промяна на вътрешните правила и процедури.

 

7. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

8. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

 

9. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на „КДН Бизнес Груп” ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

 

10. Изпраща писмо до Ленно Лимитед, Великобритания, с искане за допълнителна информация и документи относно намерението за непряко придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД.

 

11. Изпраща писмо до „КОРПОРЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Обединеното Кралство.

 

12. Изпраща писмо до ЗД „БУЛ ИНС“ АД с искане задопълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Галина Боянова Захариева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.