Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.05.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 25.05.2016 г.

На заседанието си на 25.05.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-МИКС”с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД относно издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „С-БОНДС” с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатирани непълноти и несъответствия и да представи допълнителни документи и информация.
 
3. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции издавани от „Алфа България” АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2014 г.
 
4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елана Финансов Холдинг” АД, град София. Вписва емисията облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Вписва „Елана Финансов Холдинг” АД като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Риск Инженеринг” АД за закупуване чрез ИП „Евро-финанс” АД на акции на „Заводски строежи - Козлодуй” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване Насоки относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави с изключение на Насока 57 - Преходни изисквания по отношение на информацията и Насока 58 – Срок за подаване на преходни изисквания по отношение на информацията, които определя, че не спазва. Насоките относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави може да намерите тук.
 
7. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Застрахователна компания Медико-21” АД, а именно от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.
 
8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 13, 14, 15 и 17.
 
9. Изпраща уведомление до компетентните органи на Федерална Република Германия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Австрия и Кралство Нидерландия относно намерението „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки съгласно номенклатурата на Раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ – т. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.1., 13, 16 и 18.
 
10. Издава на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” АД, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 01.01.2016 г.)