Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2019 г.


На заседанието си на 25.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Слънце Стара Загора - Табак“ АД, гр. Стара Загора.
Размерът на емисията е 1 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 10,80 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение на съвета на директорите.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество на „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователно акционерно дружество“ АД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователното дружество, на основание чл. 101, ал. 1 от КЗ.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 20 класa ценни книжа на 20 подфондa на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.

4. Заличава застрахователния агент ЕТ „Тони 04 - Антон Калчев” от регистъра, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Софихо“ АД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД (БФБ АД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за изменения и допълнения на Правилника за дейността на БФБ АД, приети от Съвета на директорите на дружеството.