Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2018 г.


На заседанието си на 25.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София, с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Компас Инвест” АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с издаването на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Компас Евроселект”.
 
3. Изпраща писмо до „Ай Ти Софт” ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството.
 
4. Не налага окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дийтсман Н.В.“, Холандия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на акции от капитала на „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 4.15 лева.
 
5. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „ОББ Патримониум земя“, „ОББ Премиум акции“, „ОББ Платинум облигации“, „ОББ Балансиран фонд“, „ОББ Глобал детски фонд“, „ОББ Глобал дивидент“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал фарм инвест“ и „ОББ Евро пари“, управлявани от управляващо дружество „ОББ Асет мениджмънт“ АД.
 
6.  Изпраща писмо до управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и ДФ „Реал финанс високодоходен фонд“.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Адванс Инвест“, „Адванс Глобал Трендс“, „Адванс Източна Европа” и „Адванс Възможности в Нова Европа“, както и актуализиран проспект на ДФ „Адванс Консервативен Фонд“.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД с искане да се извършат корекции на документите във връзка с вписването на актуализираните проспекти на договорни фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
9. Приема нивото на антицикличен буфер за инвестиционните посредници в размер на 0 % за второ тримесечие на 2018 г., който се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България. Приема и нивото на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за второ тримесечие на 2018 г. в размер на 0 %.
 
10. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса - София“ АД за окончателно спиране извършването на сделки с акции, емитирани от „Интерхотели“ АД и „Прайм турист“ АД.
 
11. Одобрява Драгомир Стоянов за ръководител на функция по вътрешен одит и Антония Дойчева за ръководител на функция по съответствие на „ОББ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
12. Одобрява Антония Дойчева за лице, което ръководи функцията за съответствие на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
13. Вписва „Джордан Нутришън” ЕООД като застрахователен брокер в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 25 май 2018 г. вкл.)