Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.04.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 25.04.2017 г.

На заседанието си на 25.04.2017 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Енерго-Про Варна” ЕАД.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна.
Емисията е в размер 1 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, на дивидент и ликвидационен дял, съобразно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 13,50 лв.
 
3. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на  „Лидиа Еф Екс” ООД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи.
 
4. Удължава срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи.