Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.03.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 25.03.2015 г.

На заседанието си на 25.03.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 2 797 899 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Cофарма” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 132 000 000 лв. на 134 797 899 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Cофарма” АД, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „ПФК ЦСКА” АД.

3. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 1 000 (хиляда) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,62% на годишна база, с дата на емитиране 15.10.2014 г. и падеж на 15.10.2019 г., издадени от „Финанс Директ” АД. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

6. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС – Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, Нидерландия, Обединеното Кралство и Република Хърватска за намерението на застрахователния брокер „Мистрал Груп” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.

7. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на г-н Иван Рихтер.