Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2020 г.


На заседанието си на 25.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, гр. София, на 650 000 броя акции (36,11%) от капитала на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.