Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.02.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2016 г.

На заседанието си на 25.02.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия и представяне на документи във връзка с проспект за публично предлагане на акции.

2. Изпраща писмо за непълноти до „СИС Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) с искане за коригиране на представените в производството документи.

3. Признава придобитата от Константин Стойчев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Удължава срока за отстраняване на констатираните непълноти и представяне на допълнителни документи в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, с 45 дни, считано от датата, на която изтича предходното удължаване на срока.