Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 25.01.2022 г.

Решения от заседание на КФН на 25.01.2022 г.


На заседанието си на 25.01.2022 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Делта Кредит“ АДСИЦ.
Емисията е в размер на 5 050 000 лева, разпределени в 5 050 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100011209, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.10.2020 г. и дата на падеж 23.10.2027 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Селена Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100009211, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 (хиляда) лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка от 4.25%, но общо не по-малък от 3.50% годишно, с дата на емитиране 04.08.2021 г. и дата на падеж 04.08.2030 г.
Вписва посочената емисия облигации и „Селена Холдинг“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява Стоя Асланска, Димитър Михайлов и Здравко Стоев за членове на Съвета на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Михаил Петков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 104 404 броя акции от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

5. Отписва „Гарант Инвест Холдинг“ АД, гр. Кюстендил (заличен търговец)  като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 249 278 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100003984, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

6. Изпраща писмо до KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ, с искане за допълнителна информация и документи.