Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2020 г.


На заседанието си на 24.11.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД. Емисията е в размер до 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Отписва „Далия” ЕАД, София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Прекратява образуваното производство, инициирано от инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД, за извършване на дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия по искане на заявителя.
 
5. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

6. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО - 21“ АД от „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД.