Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.11.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.11.2017 г.


На заседанието си на 24.11.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Загора Фининвест” АД за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия в проспекта за допускане до търговия на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.
 
2. Отписва „ИХБ Електрик” АД, гр. София, като публично дружество от регистъра, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия в размер на 1 212 705 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Издава лиценз на „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства в недвижими имоти. Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ. Емисията е в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва емисията акции (в процес на емитиране), издадена от „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД, с което потвърждава приемането на подаденото заявление за увеличаване на квалифицирано участие на „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД и информира дружеството за крайния срок за произнасяне по производството, който изтича на 21.02.2018 г.