Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.09.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 24.09.2020 г.


На заседанието си на 24.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД. Емисията е в размер на 3 399 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 800 000 лева на 10 199 999 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Росица Радилова – Недялкова и ИП „МК Брокерс“ АД, представлявано от Иван Вълчев, за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество (УД) „Делтасток управление на активи” ЕАД. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на Росен Георгиев, Николай Колев и Петър Петров за членове на СД на дружеството.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит - Корект“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
4. Одобрява Глория Димитрова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.

5. Освобождава за 2020 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%.