Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 24.09.2019 г.

На заседанието си на 24.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Боян Миленков за член на Съвета на директорите на  инвестиционен посредник „Ди Ви Инвест“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мартин Търпанов за член на Управителния съвет на инвестиционен посредник „Делтасток“ АД.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
4. Одобрява Симеон Личев за член на Надзорния съвет на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/“ ЕАД, както и Панайот Филипов и Момчил Ройнев за изпълнителни членове на Управителния съвет на същото дружество.
 
5. Отписва „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ (в несъстоятелност) и „Балканика имоти“ АДСИЦ (в несъстоятелност) от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и издадените от дружествата емисии ценни книжа.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Румъния.
 
9. Изпраща писмо до „ДЕЛТАСТОК ЗБ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на юридическото лице в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.