Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 24.03.2020 г.


На заседанието си на 24.03.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София. Емисията е в размер до 25 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Годишният лихвен процент е фиксиран, платим на годишни периоди, които ще бъдат определени съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 120 месеца (10 години), считано от датата на издаване на емисията.
Вписва „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД като емитент и посочената емисия облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
2. Одобрява Иван Влаев и Десислава Анева за членове на съвета на директорите на инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД.
 
3. Взема решение с Протокол № 24 от днешното заседание, с което отменя свои решения по Протокол № 21 от 05.04.2019 г. и Протокол № 10 от 04.02.2020 г., с което  отменя заложеното увеличение на приложимото ниво на антицикличен буфер, приложимо към кредитните рискови експозиции в Република България за второ, трето и четвърто тримесечие на 2020 г. от 1 % и за първо тримесечие на 2021 г. от 1,5 %. Приложимото ниво на антицикличен буфер от 0,5 %, определено с Протокол № 87 от 23.10.2018 г. остава в сила.
Комисията за финансов надзор взе решение и за определяне на съществена трета държава – САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за второ тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%.