Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

На заседанието си на 24.03.2017 г. КФН реши:

1. Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка,  на:
- Валентин Янчев Андонов, Александра Николаева Георгиева и Натали Стефанова Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД;
- Валентин Янчев Андонов и Александра Николаева Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД.“
Назначава Николай Полинчев и Наталия Кумпикова за квестори на „Позитива” АД, за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на ПАМ.
 
2. Приема Вътрешни правила за работа на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници” и Правила за гарантиране запазването на професионалната тайна по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.