Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

На заседанието си на 24.03.2017 г. КФН реши:

1. Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка,  на:
- Валентин Андонов, Александра Георгиева и Натали Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД;
- Валентин Андонов и Александра Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД.“
Назначава Николай Полинчев и Наталия Кумпикова за квестори на „Позитива” АД, за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на ПАМ.
 
2. Приема Вътрешни правила за работа на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници” и Правила за гарантиране запазването на професионалната тайна по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.