Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 24.01.2019 г.

 
На заседанието си на 24.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Николай Колев за член на надзорния съвет на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД.
 
2. Одобрява Десислава Стоименова за член на Съвета на директорите на „Животозастрахователен институт“ АД.
 
3. Одобрява Беата Петрушова за член на Надзорния съвет на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
 
4. Одобрява Иво Христов за ръководител на функцията за съответствие на застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ живот“ ЕАД.
 
5. Одобрява Андрей Георгиев за прокурист на застрахователно дружество „Евроинс Живот“ ЕАД.
 
6. Открива производство по заличаване на "ЛГ Брокери" АД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден КФН.
 
7. Определи размера на вноската в Гаранционния фонд във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ в размер на 10.50 лв., както и срока за тяхното извършване на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от КЗ. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз в размер на 0.15 лв. по чл. 461, т. 2 от КЗ.
 
8. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 99 – УПФ/24.01.2018 г. и № 98 - ППФ от 24.01.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
9. Установява наличие на условията по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите на клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД (инвестиционен посредник с отнет лиценз) към датата на отнемане на лиценза - 11.10.2018 г.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключова функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.
 
11. Изпраща писмо до „Арив Инс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.