Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 24.01.2018 г.


На заседанието си на 24.01.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което информира, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg във връзка с публичното предлагане на 13 класа ценни книжа на подфонд EUR COMMODITIES на инвестиционен фонд с подфондове PIONEER S.F., управляван от Amundi Luxembourg S.A. (предишно наименование Pioneer Asset Management S.A., Люксембург) отговарят на изискванията на приложимото законодателство.
 
2. Изпраща писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата за оценка и управление на риска и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.
 
3.Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за отстраняване на установеното противоречие между съдържанието на действащия устав и заявените за одобрение промени.
 
4.Изпраща писмо до УД „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за представяне на допълнителни документи за Милена Стоянова с цел одобрението й за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
5.Издава одобрение на Милена Аврамова за член на Съвета на директорите на ИП „Евро-Финанс” АД.
 
6.Потвърждава проспект на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за първично публично предлагане на емисия в размер на 2 550 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас. Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,35 лева всяка и ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето на 16.11.2017 г. решение на Съвета на директорите.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по ЗКФН.
 
7.Във връзка с поискано тълкуване на Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка със Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране констатира, че разпоредбите на чл. 77н от ЗППЦК във връзка с чл. 89 от ЗДКИСДПКИ са в достатъчна степен ясни и недвусмислени и не пораждат съмнения относно начина им на прилагане. 
 
8. Издава на “Групама Застраховане“ ЕАД лиценз за нов клас застраховка за всички рискове по т. 2 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането, а именно:
  • „Заболяване:
-фиксирани парични суми;
-обезщетения;
-съчетание между двете“.
 
9. Заличава застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10.Изпраща писмо до ЗК „Юроамерикан“ АД за отстраняване на констатирани несъответствия във връзка с представените документи по процедурата за одобрение на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на дружеството.

11. Прие на първо гласуване проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. (Проектът на правилника и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 08.02.2018 г., включително)