Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 24.01.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 24.01.2017 г.

На заседанието си на 24.01.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „Парк” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
 
2. Вписва „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Нео Лондон Капитал” АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Улпина” АДСИЦ във връзка с постъпило заявление за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството и одобрение на ликвидатор.
 
4. Признава придобитата от Славомир Ненков Гигов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Открива производство по отнемане на лиценза на „Балканика имоти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.
 
6. Открива производство по отнемане на лиценза на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. На дружеството, както и заинтересованите граждани и организации, се предоставя 7-дневен срок за представяне на обяснения и/или възражения във връзка с производството.