Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.09.2004 г.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2004 г.

1. Отнема правото на "Евродилинг" АД, гр. Бургас, да извършва сделки за собствена сметка, както и поемане на емисия ценни книжа и дейност по управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти.

 2. Вписва "Инвестор БГ" АД, гр. София, като публично дружество в регистъра, воден от КФН, както и емисия ценни книжа в размер на 599 730 броя обикновени, поименни,  безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

3. Потвърждава проспект  за първично публично предлагане на 20 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции  с право на глас с номинална стойност 10 лева и минимална емисионна стойност 40 лева всяка една, издадени от "Интерлоджик имоти" АД, гр. София. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър и дружеството като емитент.