Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.12.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2020 г.


На заседанието си на 23.12.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „ДСК-ОТП Премиум Микс”.
Вписва „ДСК-ОТП Премиум Микс” като национален договорен фонд от отворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от „ДСК-ОТП Премиум Микс”.
Вписва „ДСК Управление на активи” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Вписва „Силвърлайн Партнърс” ООД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
3. Одобрява проект на бюджет за административни разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2021 г.
 
4. Издава одобрение на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ за замяна на „Бългериън Америкън мениджмънт къмпани“ ЕООД с „Актив Сървисиз“ ЕООД като обслужващо дружество.
 
5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Честийм“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ЮГ Маркет” АД на акции на „Пазарджик БТМ“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Агро Финанс“ АДСИЦ, гр. Пловдив, за обратно изкупуване на 38 524 броя собствени акции от останалите акционери на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 3 класа ценни книжа на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно таксите за постигнати резултати в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и в определени видове алтернативни инвестиционни фондове (ESMA34-39-992), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), считано от три месеца след влизане в сила на необходимите законови изменения.
 
9. Приема План за действие на Комисията за финансов надзор за 2021 г.