Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2019 г.


На заседанието си на 23.12.2019 г. КФН реши:

1. Потвърждава допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, потвърден от КФН с Решение № 1249 - ПД  от 28.11.2019 г.
 
2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането за 2020 г., на 10.50 лева за всяко отделно моторно превозно средство, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането за 2020 г., на 0,15 лева за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
Определя размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2020 г. относно финансирането на Обезпечителния Фонд във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ: За всяко моторно превозно средство, във връзка с което е сключена застраховка по т. 10.1, раздел II, буква "А" от приложение № 1, за съответната година – по 2.50 лв.
 
3. Одобрява г-н Свилен Стоянов за лице, което осъществява  функцията по вътрешен одит на  ЗАД „ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
4. Издава одобрение на  управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Астра Комодити”, „Астра Енерджи“ и „Астра Кеш плюс”.
 
5. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки във връзка с прехвърляне на ключовата актюерска функция, чрез договор с Мария Генова.
 
6. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки във връзка с прехвърляне на ключовата функция по управление на риска, чрез договор със Светла Панчева.
 
7. Изпраща писмо до Агенцията по вписвания с искане за назначаване на ликвидатор на „Прогресива Трейдинг“ ООД.
 
8. Изпраща писма до „Икар 2007” ЕООД и „Юробанк България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на „Икар 2007“ ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до „Елана Финансов Холдинг” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.