Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.11.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2021 г.


На заседанието си на 23.11.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ.
           
2. Одобрява Проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2022 г.
 
3. Одобрява Павел Димитров за независим член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
5. Одобрява технически лихвен процент в размер на 0,92%, използван от  „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ за изчисляване на допълнителна срочна пенсия за старост от „Доброволен пенсионен фонд ОББ“.
 
6. Издава решение за вписване на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, управляван от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 23.12.2021 г. включително.
 
8. Спазва в надзорната си практика Насоките относно прилагане на стандартите за финансова информация (ESMA32-50-218), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, с изключение на:
  • преразгледаните насоки 5 и 6 и насока 6а, които ще спазва, считано от 01 януари 2022 г.;
  • насока 6б, която възнамерява да спазва, считано от 1 март 2022 г.;
  • насоки 2, 10 и 11, които не спазва поради липса на достатъчно човешки и финансови ресурси.
 
9. Изпраща писмо до „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на Съвета на директорите.
 
10. Изпраща писмо до „АЛИАНС БРОКЕР” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.