Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.11.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 23.11.2017 г.На заседанието си на 23.11.2017 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Евролийз Груп” ЕАД. Емисията е в размер 1 250 000 евро, разпределени в 1250 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Облигациите са издадени на 06.07.2017 г., с падеж на 06.07.2023 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да предостави административна услуга на ЗАД „Армеец“ АД във връзка с подаденото искане за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Баланс М“ ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г., предвид неизплатени задължения на дружеството към КФН на стойност 56 500 лева. Спира производството по заявлението за одобряване на одитори до изпълнение на задълженията.

3. Утвърждава „Баланс М“ ЕООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЖЗК „Съгласие“ ЕАД.

4. Издава одобрение на промени в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2017 г.

5. Издава одобрение на промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на 07.12.2017 г.