Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 23.10.2018 г.


На заседанието си на 23.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издаденa от  „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 849 979 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 103 965 лева  на 20 953 944 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва емисия акции, издадена от „Индустриален капитал - Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 155 510 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 15 551 960 лева на 15 707 470 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия обикновени, поименни, безналични акции, които ще бъдат издадени от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна. Емисията е в размер до 1 250 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 36 лева за всяка една акция. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Утвърждава „Бул Одит“ ООД  и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на застрахователно дружество „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/“ ЕАД.
 
5. Утвърждава „Прайсуотърхаускупърс Одит“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество „ОББ-Животозастраховане” EАД.
 
6. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за брокери на финансови инструменти на 10.11.2018 г. и за инвестиционни консултанти на 11.11.2018 г.
 
7. Утвърждава ‚,Прайсуотърхаускупърс Одит” ООД  и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество „ДЗИ – Общо застраховане” EАД.
 
8. Утвърждава ‚,Прайсуотърхаускупърс Одит” ООД  и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.,  годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на застрахователно дружество  „ДЗИ - Животозастраховане” EАД.
 
9. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0% за четвърто тримесечие на 2018 г. и за всяко следващо тримесечие до четвърто тримесечие на 2019 г. и 0.5% за четвърто тримесечие на 2019 г. Инвестиционните посредници могат да бъдат освободени от КФН от  поддържането на предпазен капиталов буфер и/или специфичен антицикличен капиталов буфер при прилагане разпоредбите на чл. 80, съответно чл. 83 от Наредба № 50. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за четвърто тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0%.
 
10. Изпраща писмо до „Българска фондова борса“ АД, с което уведомява дружеството, че може да прилага исканото освобождаване от задължението за публично оповестяване на информацията по чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно недялови финансови инструменти.
 
11. Изпраща писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.