Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.10.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 23.10.2015 г.

На заседанието си на 23.10.2015 г. КФН реши:

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД). Уведомява Агенцията по вписванията за необходимостта своевременно да бъде назначен ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД в случай, че бъде взето решение за отнемане на лиценза на дружеството и дава възможност на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД и на заинтересованите лица да представят в КФН обяснения и/или възражения в тридневен срок.
 
2. Определя датите 23.01.2016 г. и 24.01.2016 г. и утвърждава конспекти и ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант. Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, както и редът за провеждане на изпитите, са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.
 
3. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Брокер Инвест" ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество чрез правото на установяване на територията на Република Гърция, Република Италия, Федерална Република Германия, Република Франция и Кралство Испания.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „Застрахователна компания Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.