Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2018 г.


На заседанието си на 23.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Интерскай“ АД, с. Лесново, община Елин Пелин, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 370 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
2.  Одобрява Христина Пендичева за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.  

3. Съгласува избора на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г.  на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД и управляваните от него фондове.
 
 4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздела „Нормативна уредба“, „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване до 25.09.2018г., включително).
 
5. Изпраща писма до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC)  и до инвестиционния посредник „A.N. Allnew Investments Ltd” с искане за допълнителна информация относно намерението на „A.N. Allnew Investments Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.  
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество “Компас Инвест” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с издаването на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
7. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Евроинс живот“ ЕАД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „БДО България” ООД и на „Захаринова и партньори“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.