Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.08.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2017 г.

На заседанието си на 23.08.2017 г. КФН реши:
1. Удължава до 11 септември 2017 година срока за представяне на коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София.
 
2. Отписва „Метрон” АД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер 1 000 000 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
3. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 7 700 000 броя обикновени, безналични, акции с право на глас, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
4. Не издава забрана за „Барек Овърсийз Лимитид” АД, Република Кипър за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Балканска Консултантска Компания – ИП” ЕАД на акции на „Дружба стъкларски заводи” АД от останалите акционери на дружеството.
Обект на настоящото търгово предложение са 108 805 бр. акции от капитала на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, представляващи 0,20 % от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 6,118 лв.
 
5. Отписва „Еко Инвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 156 996 лева, разпределена в 1 156 996 бр. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
6. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер 18 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Сила Холдинг”АД, гр. София в резултат на увеличаване на капитала, съгласно взето на 29.05.2017 г. решение на съвета на директорите на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
7. Вписва клона на „Safecap Investment Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което дружеството и Регулаторния орган на Кипър CYSEC да бъдат уведомени.
 
8. Взема решение да бъдат насрочени дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант съответно на 25 ноември 2017 г. и 26 ноември 2017 г. Редът за провеждане на изпитите, както и конспектът, са публикувани на официалния сайт на Комисията за финансов надзор в рубриката Поднадзорни лица - Изпити за правоспособност - Изпити за брокер и инвестиционен консултант - 25 и 26 ноември 2017 г.