Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.08.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 23.08.2016 г.

На заседанието си на 23.08.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Признава придобитата от Виктор Абрашев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Признава придобитата от Мария Бойчинова квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Открива производство за отнемане на издадения на „Солид Инвест” АДСИЦ, гр. София, лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти на основание по чл. 16, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.