Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 23.07.2019 г.


На заседанието си на 23.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 7 200 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,22 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации в размер на 12 000 000 лева, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени от „Уеб Медия Груп” АД, гр. София.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София на 289 454 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.
 
4. Издава одобрение на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, за замяна на обслужващо дружество „Енида Инженеринг“ АД с „Хюбнер Финанс“ ЕООД.
 
5. Одобрява нови Правилници за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт” и Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, приети от Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
6. Изпраща писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.